Europos Komisija — Verslumo mąstymo ir įgūdžių ugdymas ES

pagal |

Europos Komisija — Verslumo mąstymo ir įgūdžių ugdymas ES

Jaunimo verslumo ugdymo skatinimo ir lengvinimo naudojant ES struktūrinius fondus vadovas
Struktūriniams fondams (visų pirma ESF ir ERPF) tenka svarbus vaidmuo remiant konkrečius projektus, kuriais siekiama puoselėti verslų jaunimo mąstymą, įgūdžius ir požiūrį. Vis dėlto tokios paramos galimybės ne visose ES valstybėse narėse išnaudojamos iki galo, todėl šiame dokumente siekiama aprašyti veiksmus, kurių, naudojantis Europos struktūrinių fondų parama, būtų galima sėkmingai imtis visose valstybėse ir visuose regionuose. Jame aptariama: а) pagrindiniai verslumo ugdymo principai ir padėtis Europos Sąjungoje; b) pažangos modelis, kaip nustatyti ir įgyvendinti įvairius verslumo ugdymo politikos raidos etapus; c) keli gerosios patirties pavyzdžiai, kurie gali būti naudingi pradedant projektus pagal struktūrinių fondų veiksmų programas (VP). Šie pavyzdžiai pateikti 4 skyriaus teksto intarpuose ir priede. Rengiant šį vadovą daugiausia remtasi veiksmais, kuriuos per pastaruosius penkerius metus atliko Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinės valdžios institucijomis, skatindama ugdyti verslumą mokyklose ir universitetuose ir ypač stengdamasi padėti įgyvendinti nacionalines šios srities strategijas

(Visited 3 times, 1 visits today)