Europos Sąjunga — Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

pagal |

Europos Sąjunga — Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Šioje publikacijoje pateikiamos Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, o taip pat jų protokolų ir priedų suvestinės redakcijos su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje pasirašyta Lisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Joje taip pat pateikiamos prie Tarpvyriausybinės konferencijos, kuri priėmė Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto pridėtos deklaracijos. Be to, šioje publikacijoje pateikiamas pakeitimas, padarytas Protokolu, iš dalies keičiančiu Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties. Šioje publikacijoje taip pat pateikiami 2011 m. gruodžio mėn. paskelbti klaidų ištaisymai. Šioje publikacijoje taip pat pateikiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, kurią Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija paskelbė 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre (OL C 303, 2007 12 14, p. 1). Šiame tekste pateikiama adaptuota 2000 m. gruodžio 7 d. paskelbta Chartija, kuri pakeičiama nuo 2009 m. gruodžio 1 d., kurią įsigaliojo Lisabonos sutartis. Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą 2007 m. paskelbta Chartija turi tokią pat teisinę galią kaip ir Sutartys. Ši publikacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir neįpareigoja Europos Sąjungos institucijų.