Stasys Mostauskis — Beprotybės kartografija

pagal |

Stasys Mostauskis — Beprotybės kartografija


Knyga "Beprotybės kartografija" skirta neklasikinėje (A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, H. Bergson, K. Jaspers) ir postmodernioje (M. Foucault, G. Deleuze, F. Guattari, J. Derrida) Vakarų filosofijoje išsirutuliojusioms idėjoms aptarti.
Didžiausias dėmesys kreipiamas į beprotybės, intuicijos ir meninės pastangos probleminę sampyną, apžvelgiamos sąsajos su kitomis neklasikinio mąstymo orbitoje gravituojančiomis kategorijomis. Taip pat nagrinėjama šio probleminio lauko raida, sklaida ir transformacijos atsižvelgiant į postruktūralistinės tradicijos kontekstus.

Knyga "Beprotybės kartografija" gali būti naudinga profesionaliai akademinei auditorijai, dėstytojams, studentams, mokytojams, vyresniųjų klasių moksleiviams, taip pat plačiajai kūrybinei auditorijai. Leidinio medžiagą galima sėkmingai naudoti ir edukaciniais tikslais visose aukštosiose mokyklose, kuriose skaitomi įvairūs kultūrologiniai, filosofiniai, estetiniai, menotyros kursai.

Turinys

TURINYS

ĮVADAS  / 9

Pirmoji dalis
BEPROTYBĖS FIGŪROS NEKLASIKINIO MĄSTYMO TRADICIJOJE
Schopenhaueris: apie estetinę patirtį ir sąsajas su beprotybe  / 21
Kierkegaardas: stovėsena niekio akivaizdoje  / 55
Nietzsche ir beprotybės ribų problema  / 69
Bergsonas: apie intuiciją ir sąmonės raiškos formas  / 113
Jaspersas: „pateptoji" šizofrenija  / 133

Antroji dalis
POSTMODERNUS POSŪKIS – ANAPUS PSICHOLOGIJOS
Foucault: apie beprotybę kaip istorijos sąlygą  / 157
Patografijos žanro prielaidos  / 175
Beprotybė kaip kūrinio nebūtis  / 191
Deleuze: minties kilmės teorija  / 203
Šizofrenikas – kelionė yrančiais paviršiais  / 223
Kapitalistinis herojus  / 239
Derrida: mįslingas diffėrance  / 251

IŠVADOS  / 279
Literatūra  / 285
Iliustracijų sąrašas  / 293

Reziumė anglų kalba  / 295
Reziumė prancūzų kalba  / 304
Reziumė rusų kalba  / 313
Asmenvardžių rodyklė  / 323
Turinys anglų kalba  / 325
Turinys prancūzų kalba  / 326
Turinys rusų kalba  / 327