Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (9) Juodoji liepsna

pagal |

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (9) Juodoji liepsna

Serija: „Filognozijos pradmenys #9“.

Pagrindinė knygos tema – Vakarų civilizacijos metafizinių pagrindų analizė, kurios tikslas – su­kurti fundamentalų modelį, apimantį šiapusinio ir anapusinio pasaulio dėmenis, įkūnijamus pla­netinės istorijos ir mitologijos konstruktų. Teigiama, kad civilizacija vys­tosi pagal G. Hegelio tezės, antitezės ir sintezės principą, ir pažengusioje, antitezės, pakopoje renkamasi tarp šio pa­saulio ir metafizikos, o aukščiausia pakopa yra šių dė­menų sintezė, kurioje metafi­zika įtraukiama į istoriją, o ši pro­jektuojama į transcendentinę erdvę. Sintezei pasiekus aukščiausią tašką, išsivys­to vadinamoji Baltojo drakono civili­zacija, kurioje anapu­sybė pilnai integruota į są­monę. Juodą­ja liepsna vadinama pirmapradė sąmonės būsena, kurioje patiriama ikikultūrinė žmogaus es­mė, reikalinga sugrįžimui prie ištakų, prie tikrojo žmogaus.