Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (7) Drakono akis

pagal |

Darius Mockus — Filognozijos pradmenys (7) Drakono akis

Serija: „Filognozijos pradmenys #7“.

Knygoje pateikiamas filosofinis civilizacijos pagrindų apmąstymas, išskiriant tris kertinius princi­pus pagal tai, kokia yra pagrindinė sąmonės forma. Pirmapradė sąmonė kuria bazinį sąlyčio su tik­rove variantą, kuriame vyrauja paprasti socialumo, technikos ir kultūros vaizdiniai; kultūrinė sąmo­nė yra silpnoji civilizacijos forma, kuri neturi išvystytų pažinimo galimybių, reikalingų galingų technologijų atsiradimui; ir mokslinė sąmonė yra stiprioji civilizacijos forma, kuri intensyviai pažįs­ta tikrovę, kuria technologijas ir plečia dirbtinio pasaulio mastą, kuriuo keičiama gamta ir prigimtis, siekiant naujos tikrovės tvarkos, metančios iššūkį natūraliai tvarkai. Vakarų pasaulyje begalinė są­monė reiškiasi trimis globalizmo variantais: krikščionišku globalizmu, komunizmu ir transhuma­nizmu. Jiems priešinasi nacionalizmas, siekiantis tautinės sąmonės viršenybės, kurioje filosofinės, religinės, politinės ideologijos turi tarnauti tautai. Knygoje bandoma dekonstruoti ideologinių są­monių pagrindines struktūras ir sukurti analizės metodą, kuris geriau padėtų suprasti jų logiką iš fundamentaliosios metafizikos perspektyvos.