Dalia Dilytė & Jurga Dzikaitė & Dainora Eigminienė & Darius Kuolys & Aušra Martišiūtė-Linartienė — Literatūra 10 klasė 2 dalis

pagal |

Dalia Dilytė & Jurga Dzikaitė & Dainora Eigminienė & Darius Kuolys & Aušra Martišiūtė-Linartienė — Literatūra 10 klasė 2 dalis

Literatūros vadovėlis 10 klasei (serija „Literatūra“) parengtas pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Mokymo medžiaga dėstoma taip, kad ugdytų jauno žmogaus kultūrinę brandą, gebėjimą įžvelgti ir paaiškinti, kaip nagrinėjami kūriniai susiję, kaip jie susijungia į prasmingą literatūros ir kultūros visumos vaizdą.

 

Kiekviena vadovėlio tema pradedama glaustu įvadu, kuriame pristatyti mokymosi tikslai, baigiama apibendrinimo ir įsivertinimo, tiriamosiomis, kūrybinėmis užduotimis. Knygos pabaigoje yra patarimų skiltis (kaip skaityti ir nagrinėti eilėraštį, dramą, rašyti rašinį, esė, Meno dienoraštį, kaip įsivertinti savo viešąjį kalbėjimą, rašinį, esė, projektinę ir tiriamąją veiklą) ir sąvokų žodynėlis.

 

Pirmoje ir antroje vadovėlio temose „Amžinas antikinės literatūros gyvenimas“ ir „Neblėstanti Biblijos šviesa“ analizuojami Antikos ir Biblijos tekstai, kūrę Europą ir mūsų euro­pietiškąją tapatybę. Nagrinėjami Antikos autorių kūriniai, parašyti prieš tūkstančius metų ir iki šiol kalbantys pasaulio tautoms apie esminius gyvenimo klausimus. Mokiniai skatinami svarstyti, ką svarbaus mums gali pasakyti Antikos mitų, epų, dramų hero­jai. Kokios išminties gali atrasti senųjų graikų, romėnų ir žydų kūriniuo­se. Kokias atramas gali teikti Antikos žmogaus laikysenos, apsispren­dimai ir pilietiniai įsipareigojimai, jo ginti idealai ir siektos dorybės, Biblijos žmonių egzistencinės patirtys. Ką mums šiandien dar galėtų reikšti Antikos grožis ir laisvė, Biblijos ištarmės ir meilės artimui priesakas.

 

Trečioje vadovėlio temoje „Viduramžių pasaulis ir jo herojai“ nagrinėjami iš Antikos ir Biblijos išaugę Viduramžių literatūros tekstai, sukurti pasaulyje ir Lietuvoje. Aiškinamasi, kodėl ir kaip senieji tekstai, jų idėjos, vaizdiniai, motyvai atgyja dabarties kultūroje, kokias nau­jas reikšmes šiandien įgyja. Ketvirtoje temoje „Kalbasi amžiai: daugiabalsė naujoji literatūra“ analizuojami šiuolaikinės literatūros kū­riniai, atveriantys modernios visuomenės dramatiškas patirtis, keliantys esminius gėrio ir blogio, šių dienų žmogaus apsisprendimo, jo santykio su tradicine išmintimi klausimus. Analizuojant kūrinius padedama pažinti modernią literatū­ros kalbą – jos pastangas žaidžiant ir provokuojant atskleisti egzistencines žmogaus gyvenimo įtampas.

 

Klausimai ir užduotys padeda kurtis gyve­nimo atramas – plėsti kultūrinius akiračius, ugdytis pasaulėžiūrą, kaupti asmenines patirtis ir išmintį.

 

Komplektą sudaro dvi vadovėlio dalys. I vadovėlio dalis skirta pirmajam mokslo metų pusmečiui. II vadovėlio dalis skirta antrajam mokslo metų pusmečiui.