Remigijus Misiūnas — Laiškai iš svetimų karų

pagal |

Remigijus Misiūnas — Laiškai iš svetimų karų

Serija: „Liudijimai #5“.

1898 metų Ispanijos-JAV karas
1899-1902 metų Filipinų-JAV karas
JAV dalyvavimas 1900-ųjų tarptautinėje invazijoje į Kiniją
Pirmieji karai, kuriems didelį dėmesį skyrė JAV lietuvių spauda
Karai, atvėrę duris išeiviams į JAV armiją

Pirmojoje knygos „Laiškai iš svetimų karų“ dalyje nagrinėjama lietuvių spaudos reakcija į šiuos karus – kaip remdamasi įvairių šaltinių informacija ji atskleidė šių konfliktų užuomazgas ir jų eigą. Lietuviškų laikraščių redaktoriai neretai kritiškai vertino JAV spaudos bei politikų poziciją nepriklausomybės siekusių šalių atžvilgiu, o JAV veiksmus lygino su Rusijos politika Lietuvoje. Šios publikacijos – vienos lietuviškos tarptautinės žurnalistikos ištakų. Be to, spauda atspindėjo karų įtaką JAV ir išeivių gyvenimui, lietuvių požiūrį į juos, informavo apie išėjusius į karą tautiečius, jų likimus.

Antrąją knygos „Laiškai iš svetimų karų“ dalį sudaro išeivių spaudoje skelbti JAV armijoje tarnavusių lietuvių laiškai (išimtis – du į Rusijos armiją paimtų ir Kinijoje kariavusių lietuvių laiškai lietuviams – JAV kareiviams). Laiškai atskleidžia, kas lietuvius atvesdavo į JAV armiją, ką jie išgyveno egzotiškose šalyse, mūšiuose žvelgdami mirčiai į akis ir laidodami žuvusius draugus, išėjus kautis už pavergtų tautų laisvę ir galop supratus, kad ne už tai kaunasi. Šie laiškai – bene pirmieji mus pasiekę liudijimai skaudžios patirties, kokią išgyvendavo lietuviai svetimų armijų gretose kariaudami svetimuose karuose.

„Asz nevelyju nė vienam lietuviui į Amerikos kariauną pasiduoti, jei tik kokiam tinginiui ar girtuokliui, kurie tada pažintų, kaip ant svieto gyventi.“
Juozas Vosylius, Pekin, 1900 rugsėjo 13 d.

„Noriu atsiszaukti į savo brolius lietuvius ir persergėti juos, idant savo valia nieku budu nepasiduotų j Amerikos kariuomenę, nes aukso kalnų czia neras, o ras tik vargą ir pavojų ant kiekvieno žingsnio.“
Stasys Karasiejus, Tong Chiv, 1900 gruodžio 8 d.

(Visited 5 times, 1 visits today)