Nicholas Sparks — Užrašai

pagal |

Nicholas Sparks — Užrašai

Ame­ri­kie­čių ra­šy­to­jo ro­ma­ne pa­sa­ko­ja­ma apie ro­man­tiš­ką mei­lę. Aš­tuo­nias­de­šimt­me­tis No­jus jau ke­tve­ri me­tai gy­vena slau­gos na­muo­se, kad nuolat bū­tų ša­lia Alz­hei­me­rio li­ga ser­gan­čios žmo­nos Eli. Nors ši bai­si li­ga atė­mė iš mo­ters at­min­tį, ji ne­beat­pa­žįs­ta sa­vo vy­ro, ta­čiau No­jus vis ti­ki­si ste­bu­klo, kas­dien bal­siai jai skai­to užra­šus, ti­kė­da­ma­sis, kad jų mei­lės pri­si­mi­ni­mai įpūs ki­birk­štį į yran­čias sme­ge­nis. Sa­vo gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dy jis dar kar­tą įsi­ti­ki­na, kaip sti­priai my­li Eli.