Sud. Neringa Strazdienė — Šeimos fenomeno kontekstai pedagogikoje

pagal |

Sud. Neringa Strazdienė — Šeimos fenomeno kontekstai pedagogikoje

Pedagogikos katedra džiaugiasi galėdama pristatyti jau III-iąją mokslinių straipsnių rinktinę „Šeimos fenomeno kontekstai pedagogikoje“ (el. leidinio sudarytojos: prof. dr. R. Braslauskienė ir prof. dr. N. Strazdienė), sudarytą 2023 m. sausio 13 d. vykusios magistrantų konferencijoje „ŠEIMA YRA NE TIK RAGINIMAS GYVENTI, BET IR GYVENIMAS“ (Z. Bajoriūnas) skaitytų pranešimų pagrindu.

 

Straipsniuose ypač išryškinami pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo aspektai sprendžiant įvairiapuses problemas: padedant vaikams įveikti bendravimo, adaptacijos vaikų darželyje sunkumus ar daugiakalbiam vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą; taikant patirtinio ugdymo(si) strategiją, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme; ugdant autizmo spektro sutrikimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius bei gabius vaikus ir kt.

 

Magistrantai gvildena tėvų ir šeimos įtraukties į ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą; vaikų saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymo problemas; vaikų, turinčių elgesio ir (arba) emocijų sutrikimų, ugdymo žirgų terapija, galimybes. Paminėtinos analizuojamos nūdienai ypač aktualios problemos: socialinė pedagoginė pagalba pabėgėlių šeimai, įtraukiant vaikus į ugdymo procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje; medijų įtaka paauglių lytiniam raštingumui šeimoje ir kt.