Temos Archyvai: Publicistika

Krašto apsaugos ministerija — Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui

Beveik 100 psl. leidinyje, kurį parengė Krašto apsaugos ministerijos, kariuomenės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos specialistai, pateikiama informacija apie valstybės veiksmus reaguojant į nelaimes, pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu. Taip pat pateikiama būtiniausia informacija apie tai, ką reikia daryti patiems piliečiams, norint apsisaugoti nuo nelaimių ir prisidėti prie… Skaityti toliau »

Vytautas Lansbergis — Lietuvos perspektyva 2014

Baltijos šalys prieš 25 metus pasirinko laisvę nuo Sovietijos ir kryptį į Europą – tad laisvųjų tautų pastangą vienytis ir kurti bendradarbiavimo pasaulį be karų.  Be aneksijų, be marsiečių.  Tačiau buvęs šeimininkas Rytuose griežia dantį ir mielai parsitemptų pabėgėlius atgal, – sako Vytautas Landsbergis. Tam kliudo, anot jo, ne tik NATO apsauga, bet ir nelengvai… Skaityti toliau »

Mitchell William — E-topija

Miestietiškas gyvenimas, Džimai,-bet ne toks, kokį jį pažįstame William J. Mitchell, Masačiusetso technologijos instituto Architektūros ir planavimo mokyklos dekanas, yra garsus ateities visuomenės tyrinėtojas. Daugelio mokslinių studijų ir futurologinių įžvalgų autorius teigia, kad gyvenimą XXI amžiuje grįsime ne daiktų sankaupomis, geografine centralizacija ar vis augančiu ribotų išteklių vartojimu, bet informacijos srautas, elektroniniu jungumu bei protinga… Skaityti toliau »

Darrell L. Bock — Įveikti Da Vinčio kodą

„Da Vinčio kodas“ nėra eilinė knyga. Tai romanas, apgaubtas pretenzijų į istorinę tiesą ir peikiantis tikinčiųjų bendrijas bei tikėjimą, kurį išpažįsta milijonai žmonių visame pasaulyje. Ar gali būti, kad Kristus nemirė ant kryžiaus? Ar gali būti, kad Jėzus buvo vedęs, susilaukęs vaikų, o jo giminystės linija nenutrūkusi iki šių dienų? Ar gali būti, kad prieš… Skaityti toliau »

Gabriele Kuby — Gender revoliucija. Buldozerinis reliatyvizmas

Gabriele Kuby (1944 m.) – vokiečių publicistė, vertėja, knygų autorė, konferencijų pranešėja, viešųjų debatų dalyvė. Ji viena pirmųjų įžvelgė ir ėmė skleisti žinią apie tikruosius tikslus ideologijos, ne tik propaguojančios savivalę renkantis lytį, bet ir sistemingai genančios mūsų vaikus į ankstyvus lytinius santykius. Knygoje „Gender revoliucija. Buldozerinis reliatyvizmas“ autorė apibendrina grėsmingus gender ideologijos skleidimo padarinius,… Skaityti toliau »

Edward Lucas — Apgaulė. Šnipai, melas ir kaip Rusija mausto Vakarus

„Edwardas Lucasas – įžymus britų žurnalistas, ilgametis The Economist bendradarbis. Autorius žinomas kaip Lietuvos draugas, Baltijos šalių nepriklausomybės kovos rėmėjas. Apgaulė. Šnipai, melas ir kaip Rusija mausto Vakarus – antroji jo knyga apie šiuolaikinės Rusijos politiką (pirmoji lietuviškai buvo išleista 2008 m. pavadinimu Naujas Šaltasis karas: Kremliaus keliama grėsmė Rusijai ir Vakarams, „Baltos lankos“). Naujoji… Skaityti toliau »

Rima Ažubalytė & Raimundas Jurka — Baudžiamojo proceso principai

Leidinyje aptarta baudžiamojo proceso principo samprata, baudžiamojo proceso principų sistema bei klasifikavimas, taip pat baudžiamojo proceso principų – teisės į teisminę gynybą principo, teisingo bylos nagrinėjimo principo, nešališkumo principo, teisingumą vykdo tik teismas, nekaltumo prezumpcijos principo, rungimosi principo, asmenų lygybės procese principo, teisės į gynybą principo, proporcingumo principo, viešumo principo, valstybinės kalbos vartojimo procese principo,… Skaityti toliau »

Europos Sąjungos Taryba — Civilinė teisė — Europos teisminis bendradarbiavimas

Rinkinyje pateikiami teisiniai dokumentai ir kelių ES valstybių narių garsių akademinės bendruomenės atstovų, teisėjų bei aukšto lygio pareigūnų komentarai. Nagrinėjamos sritys ir temos, be kai kurių pagrindinių teisės aktų, pavyzdžiui, Reglamento „Briuselis I“ ir Lugano konvencijos, be kita ko, apima komercinę teisę, sutarčių teisę, šeimos teisę ir įrodymų rinkimą. Rinkinys „Civilinė teisė. Europos teisminis bendradarbiavimas“… Skaityti toliau »

Europos Sąjunga — Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija

Šioje publikacijoje pateikiama Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, o taip pat jos protokolų ir priedų suvestinė redakcija su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašyta ir 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi. Be to, šioje publikacijoje pateikiamas pakeitimas, padarytas Protokolu, iš dalies keičiančiu Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie Europos… Skaityti toliau »

Prof. dr. Klaus-Dieter Borchardt — Europos Sąjungos teisės pagrindai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, ją ratifikavus visoms 27 valstybėms narėms. Lisabonos sutartimi padaryta nemažai ES teisės ir institucijų pakeitimų. Prof. dr. Klaus-Dieter Borchardt Europos Sąjungos teisės pagrindai yra pavyzdinis veikalas, kuriame išsamiai aptartos Europos integracijos ištakos ir ES teisėtvarkos raida. Autorius ne tik parodo, kas sudaro Europos Sąjungą, kokiais principais ji… Skaityti toliau »

Europos Sąjungos Taryba — Vaizdo konferencijų naudojimo tarpvalstybiniuose teismo procesuose vadovas

Šiame vadove nagrinėjamas vaizdo konferencijų įrangos naudojimas Europos Sąjungoje vykstančiuose tarpvalstybiniuose teismo procesuose. Jame aptariami organizaciniai, techniniai ir teisiniai vaizdo konferencijų technologijų naudojimo aspektai, taip pat pateikiama patarimų ir rekomendacijų teisininkams, teismo tarnautojams ir techniniams darbuotojams.

Europos Sąjungos Taryba — Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo taisyklės

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo taisyklėse išdėstyta, kaip rengiamasi euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimams, kaip šie susitikimai vyksta ir kaip vykdoma tolesnė su jais susijusi veikla. Jose pateikiamos nuostatos dėl aukščiausiojo lygio susitikimų sušaukimo ir vietos, darbotvarkės rengimo, susitikimo sudėties ir pirmininko, taip pat susitikimo pareiškimų. Antroje leidinio dalyje pateikiami trys susiję dokumentai.

Europos Sąjunga — Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Šioje publikacijoje pateikiamos Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, o taip pat jų protokolų ir priedų suvestinės redakcijos su pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje pasirašyta Lisabonos sutartimi, kuri įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Joje taip pat pateikiamos prie Tarpvyriausybinės konferencijos, kuri priėmė Lisabonos sutartį, Baigiamojo akto pridėtos deklaracijos.… Skaityti toliau »

Pascal Fontaine — 12 Europos pamokų

Kokie yra ES tikslai? Kodėl ir kaip ji buvo sukurta? Kaip veikia ES? Kokiais laimėjimais naudojasi jos piliečiai ir kokių naujų problemų jai šiandien kyla? Ar globalizacijos amžiuje ES gali sėkmingai konkuruoti su kitomis didelėmis stiprios ekonomikos šalimis išsaugodama savo socialinius standartus? Koks bus Europos vaidmuo pasaulio arenoje ateityje? Kur bus brėžiamos ES sienos? Kokia… Skaityti toliau »

Europos Audito Rūmai — Ar ERPF lėšomis buvo sėkmingai remiamas verslo inkubatorių vystymas?

Specialioji ataskaita Nr. 07/2014 Pastaraisiais metais įgyvendindama sanglaudos politiką Europos Sąjunga Europos regioninės plėtros fondo lėšomis bendrai finansavo verslo inkubatorių projektus. Tai atitinka ES politikos prioritetus, visų pirma atsižvelgiant į Lisabonos ir „Europa 2020“ strategijas, skirtas remti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įsteigimą ir vystymą, kadangi jos vaidina svarbų vaidmenį siekiant ekonominio augimo ir darbo… Skaityti toliau »

Europos Komisija — Europos piliečių iniciatyvos vadovas

Europos piliečių iniciatyva sudaro galimybę vienam milijonui ES piliečių iš nemažiau kaip septynių ES šalių paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktą ESkompetencijai priklausančiais klausimais. Tai ES sutartyse įtvirtinta teisė.Piliečių iniciatyvos taisyklės ir procedūros nustatytos 2011 m. vasarį EuroposParlamento ir Europos Sąjungos Tarybos priimtame ES reglamente.

Europos Komisija — Verslumo mąstymo ir įgūdžių ugdymas ES

Jaunimo verslumo ugdymo skatinimo ir lengvinimo naudojant ES struktūrinius fondus vadovas Struktūriniams fondams (visų pirma ESF ir ERPF) tenka svarbus vaidmuo remiant konkrečius projektus, kuriais siekiama puoselėti verslų jaunimo mąstymą, įgūdžius ir požiūrį. Vis dėlto tokios paramos galimybės ne visose ES valstybėse narėse išnaudojamos iki galo, todėl šiame dokumente siekiama aprašyti veiksmus, kurių, naudojantis Europos… Skaityti toliau »