Borisas Melnikas & Eugenijus Chlivickas & Aurelija Burinskienė ir kt. — Tarptautinis verslas. Tarptautinės va…

pagal |

Borisas Melnikas & Eugenijus Chlivickas & Aurelija Burinskienė ir kt. — Tarptautinis verslas. Tarptautinės va...

Vadovėlyje „Tarptautinis verslas. Tarptautinės vadybos įvadas” nagrinėjamos šiuolaikiniam tarptautiniam verslui bei jo raidai būdingos problemos ir aktualijos.

Daugiausia dėmesio yra skiriama tarptautinio verslo sampratai, globalizacijos bei žiniomis grįstos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimosi sąlygomis pasireiškiančioms tarptautinio verslo raidos tendencijoms, taip pat šiuolaikiniams požiūriams į tarptautinę vadybą bei į jos tobulinimo perspektyvas. Parodytas inovacijų ir technologijų pažangos vaidmuo, atskleistos inovacijų skatinimo galimybės, panaudotinos plėtojant tarptautinį verslą. Parodytos galimybės taikyti įvairias marketingo, taip pat žmogiškųjų išteklių vadybos bei komunikacijų priemones atsižvelgiant į tarptautinio verslo plėtros reikmes, aptarti nauji tarptautiniame versle atsirandantys iššūkiai, kuriuos sąlygoja Europos Sąjungos tolesnės raidos perspektyva.

Vadovėlis „Tarptautinis verslas. Tarptautinės vadybos įvadas ” skirtas ekonomikos, vadybos, taip pat inžinerijos studijų studentams.

ĮVADAS

ĮVADAS

Tarp šiuolaikinei visuomenei bei jos socialinei ekonominei raidai būdingų esminių požymių itin išskirtiniu yra laikytinas tarptautinio verslo ir jo raidos reikšmingumas: būtent tarptautinio verslo svarbos ir prioritetiškumo išryškinimas leidžia suvokti ir apibrėžti pagrindines prielaidas ne tik užtikrinti šiuolaikinės visuomenės materialinės gerovės ir socialinio komforto didinimą, bet ir modernizuoti pačią visuomenę.

Tarptautinio verslo ir jo raidos reikšmingumą nulemia ta aplinkybė, kad tarptautinio verslo plėtojimas sąlygoja gebėjimus spartinti mokslo ir technologijų pažangą, ieškoti ir įgyvendinti naujas galimybes didinti ekonomikos efektyvumą, skleisti naujas vertybes ir visose gyvenimo srityse realizuoti pažangias humanistines ir demokratines orientacijas bei perspektyvias socialines ir kitas technologijas. Tarptautinio verslo plėtojimo priemonėmis gali būti realiai sprendžiamos šiuolaikinės socialinės, ekonominės, technologinės, ekologinės problemos, gerinamas politinis klimatas, užtikrinamas tarptautinis saugumas, visapusiškai aktyvinamas tarptautinis bendradarbiavimas.

Tarptautinio verslo plėtojimas gali būti vertinamas kaip svarbiausioji globalizacijos ir socialinės ekonominės raidos bei technologijų pažangos internacionalizavimo išraiška.

Tarptautinio verslo, jo raidos ir plėtojimo reikšmingumo suvokimas sąlygoja būtinumą įvairių sričių specialistų ugdymo ir studijų sistemoje skirti vis daugiau dėmesio būtent tarptautinio verslo tematikai. Beje, ši tematika yra vertintina kaip ypač svarbi ugdant šiuo-laikinius vadybinio, ekonominio, taip pat inžinerinio profilio bei kitų sričių specialistus. Žinoma, dėmesį tarptautinio verslo tematikai nulemia ir poreikis nuolat atnaujinti studijose panaudotiną literatūrą, ypač vadovėlius: tarptautinio verslo tematikai skirtos literatūros yra parengta labai daug, tačiau sparčių socialinių, ekonominių, technologinių pokyčių sąlygomis atsirandant naujų reiškinių globalizacijos bei žiniomis grindžiamos visuomenės ir žinių ekonomikos kūrimosi aplinkoje yra būtina nuolat papildyti literatūroje sukauptas žinias apie tarptautinį verslą, jas pritaikyti atsižvelgiant į nepertraukiamai vykstančius pokyčius, į naujai išryškėjančius iššūkius ir poreikius.

Nurodytosios aplinkybės lėmė, kad Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedroje buvo parengtas vadovėlis, skirtas tarptautinio verslo studijoms vadybinio, ekonominio bei inžinerinio profilio studijų sistemoje.