Europos Audito Rūmai — Ar ERPF lėšomis buvo sėkmingai remiamas verslo inkubatorių vystymas?

pagal |

Europos Audito Rūmai — Ar ERPF lėšomis buvo sėkmingai remiamas verslo inkubatorių vystymas?

Specialioji ataskaita Nr. 07/2014
Pastaraisiais metais įgyvendindama sanglaudos politiką Europos Sąjunga Europos regioninės plėtros fondo lėšomis bendrai finansavo verslo inkubatorių projektus. Tai atitinka ES politikos prioritetus, visų pirma atsižvelgiant į Lisabonos ir „Europa 2020“ strategijas, skirtas remti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) įsteigimą ir vystymą, kadangi jos vaidina svarbų vaidmenį siekiant ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų. Šioje ataskaitoje Audito Rūmai vertina, ar šie verslo inkubatorių projektai buvo sėkmingi remiant MVĮ veiklos pradžioje

(Visited 1 times, 1 visits today)